Територия на добри ловци!

Обявления

На основание заповед № РД-07-347/14.05.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – частна държавна собственост, ведно с построените в имота сгради – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) – гр.Б  ОБЯВЛЕНИЕ           На основание заповед № РД-07-347/14.05.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – частна държавна собственост, ведно с построените в имота сгради – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) – гр.Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово” (ДЛС Осогово). Предмет на търга: ПИ с идентификатор 29386.70.5, с площ 30 080 кв.м. в землището на с. Жиленци, община Кюстендил, област Кюстендил, ведно с построените в имота сгради, представляващи: сграда /разсадник „Жиленци”/, със застроена площ от 46 кв.м., масивна конструкция, на два етажа и бетонов резервоар, със застроена площ от 27,38 кв.метра.  Началната тръжна месечна цена е в размер на 680,00 (шестстотин и осемедесет) лева без ДДС, определена както следва: - за ПИ с идентификатор 29386.70.5, с площ 30 080 кв.м. – начална годишна наемна цена в размер на 5 040,00 лева без ДДС, утвърдена със заповед № РД 49-162/24.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, представляваща 420,00 лева без ДДС за месец; - за сгради представляващи: сграда /разсадник „Жиленци”/, със застроена площ от 46 кв.м., на два етажа и бетонов резервоар, със застроена площ от 27,38 кв.м. – началната месечна наемна цена е в размер на 260,00 лева без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от „Явлена-Благоевград” ООД, с лицензирани експерти Десислава Петрова и Гергана Иванчева, със сертификати за оценка на недвижими имоти с рег. №№ 100100569/14.12.2009 г. и 100100570/14.12.2009 г., издадени от КНОБ.     Депозитът  за участие в търга е в размер на 100,00 (сто) лева, вносим в касата на ТП „ДЛС Осогово” или по банков път по сметка: IBAN: BG79 CECB 9790 10E0 1829 00, BIC: CECBBGSF в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, клон Кюстендил, в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга. Място за закупуване на тръжната документация: в деловодството на ТП „ДЛС Осогово”, с адрес: гр. Кюстендил, ПК: 2500, ул. ”Спартак” № 52 б, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.  Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на ТП „ДЛС Осогово” всеки работен ден от 08,30 часа до 16,00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.  Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 08,30 часа до 16,00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП „ДЛС Осогово”.   Търгът ще се проведе на 13.08.2020 г. от 10,00 часа в административната сграда на ТП „ДЛС Осогово”, с адрес: гр. Кюстендил, ПК: 2500, ул. ”Спартак” № 52 б, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.       В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 10.09.2020 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обектите, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 08,30 часа до 16,00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.  ПРОТОК