Територия на добри ловци!

Заповеди

Защитена зона BG0001011 "Осоговска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна Защитена зона BG0001011 "Осоговска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна ЗАПОВЕД