Територия на добри ловци!

Обявления

ИНФОРМАЦИЯ за определените количества дървесина,включени в годишенплан и ще могат да се добиват от физически лица по реда на чл.111, ал. 2, т. 2 от ЗГ през 2024г.ИНФОРМАЦИЯ

за определените количества дървесина,включени в годишенплан и ще могат да се добиват от физически лица по реда на чл.111, ал. 2, т. 2  от ЗГ  през 2024г.  от държавните горски територии при ТП ДЛС "Осогово" част от обект №24999 по подотдели и землища

Землище

отдели/подотдели
 с количество широколистна дървесина

отдели/подотдели
 с количество иглолистна дървесина

c. БОГОСЛОВ

396 е - 106м³;   399 з - 3м³;  
431 с - 3м³;   431 х - 1м³;  
432 в - 7м³;   436 ж - 1м³;  
442 з - 20м³;   452 е - 55м³;  
453 н - 48м³

396 е - 10м³

c. ВРАТЦА

335 д2 - 91м³;   335 е - 34м³;  
340 ж1 - 21м³;   352 п - 50м³

190 в - 10м³

c. ГЪРЛЯНО

303 ж - 15м³

303 з - 15м³

с. ГЮЕШЕВО

 

283 щ - 119м³

c. ЖИЛЕНЦИ

369 ф - 66м³;   370 ц - 70м³

369 ф - 13м³

c. КУТУГЕРЦИ

104 н1 - 7м³

 

c. ЛЕЛИНЦИ

876 в - 80м³;   876 м - 12м³

 

с. НОВО СЕЛО

424 т - 12м³;   424 у - 19м³;  
513 г - 31м³

424 ж - 5м³;   424 т - 19м³;   424 у - 10м³;   513 г - 23м³

c. ПРЕКОЛНИЦА

 

266 ч1 - 21м³

c. САВОЙСКИ

471 д - 2м³

471 д - 6м³

с. СЛОКОЩИЦА

411 л - 2м³;   883 о1 - 82м³

409 е - 18м³;   411 л - 66м³

c. ТЪРСИНО

874 у1 - 27м³;   875 е - 84м³;  
875 п - 39м³

 

c. ЦРЕШНОВО

 

207 ч - 32м³

с. ЦЪРВЕН ДОЛ

251 ю - 11м³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количества дървесина, които предстои да бъдат включени в годишен план и ще могат да се добиват от физически лица по реда на  чл.111, ал. 2, т. 2  от ЗГ  през 2024г.  от държавните горски територии при ТП ДЛС "Осогово" част от  обект №24999 по подотдели и землища

Землище

отдели/подотдели
 с количество широколистна дървесина

отдели/подотдели
 с количество иглолистна дървесина

c. БОБЕШИНО

226 р - 96м³

 

c. ДОЛНО СЕЛО

176 б1 - 38м³;   176 з - 94м³;  
176 и - 9м³;   177 у - 17м³

 

c. ЖИЛЕНЦИ

362 з - 71м³

 

c. КАМЕНИЧКА СКАКАВИЦА

288 a1 - 43м³

 

c. КУТУГЕРЦИ

197 г1 - 80м³

 

с. РАНЕНЦИ

297 о - 135м³

 

c. САВОЙСКИ

469 в - 246м³

469 в - 237м³;   488 е - 37м³;   531 д - 8м³;   537 д - 9м³

с. СЛОКОЩИЦА

409 ж - 152м³;   409 ж - 2м³;  
409 ж - 42м³

 

гр.КЮСТЕНДИЛ

 

991 д - 16м³;   991 ж - 29м³