Територия на добри ловци!

Обявления

Ежегодни консултации по отношение мониторинга на ГВКСДО:

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

Относно: Ежегодни консултации по отношение мониторинга на ГВКС

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

          Във връзка с изпълнението на Принцип 9 от Националния FSC стандарт на България FSC-STD-BGR-01-2016 V-1, касаещ прилагането на доклада за определяне  и картиране на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) на територията на ТП ДЛС „Осогово“ Ви информираме следното:

 

1. С цел ежегодното актуализиране на доклада за ГВКС може да подавате нова информация за разпространението, състоянието, управлението, мониторинга и заплахите за определените в доклада ВКС и/или установени от Вас ВКС на територията на стопанството.

2. С цел по-доброто прилагане на системата за периодичен мониторинг на идентифицираните ВКС, както и с цел оценка на ефективността на прилаганите дейности за поддържане и/или повишаване на ВКС, може да предоставяте информация и/или да вземете участие в текущия мониторинг на ВКС в стопанството.

Докладът за ГВКС на ТП ДЛС „Осогово“, може да намерите на нашия интернет-сайт: http://dls-osogovo.uzdp.bg/

Картен материал за всички ГВКС и представителни образци (вкл. ГФС) от доклада може да намерите на уеб-картата на горите в Югозападното държавно предприятие на адрес: http://gori.uzdp.bg и на нашия интернет-сайт: http://dls-osogovo.uzdp.bg/

Района на дейност на ТП ДЛС „Осогово“ обхваща горските територии в землищата на населени места: Берсин, Бобешино, Богослов, Вратца, Грамаждано, Граница, Гърляно, Гюешево, Долно село, Жеравино, Жиленци, Каменичка Скакавица, Коприва, Кутугерци, гр. Кюстендил, Лелинци, Леска, Ново село, Пиперков чифлик, Преколница, Раненци, Ръсово, Савойски, Сажденик, Слокощица, Търсино, Церовица, Црешново, Цървена ябълка, Цървендол, и части от землищата на следните населени места: Багренци, Ивановци, Кършалево и Лисец, община гр. Кюстендил, област Кюстендил

Допълнителни въпроси или предложения по отношение на идентифицираните ВКС, дейностите по тяхното управление и мониторинг, може да подавате текущо на адреса на ТП ДЛС „Осогово“ гр.Кюстендил ул.Спартак № 52Б  или на e-mail:ddsosogovo@abv.bg. За допълнителна информация можете да се свържете с инж. Мариана Стоименова - Заместник директор  „ПГТ“ в ТП ДЛС  „Осогово“.

ПИСМО

мс