Територия на добри ловци!

Горска сертификация

Информация за подотдели землища 2021
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020г.
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО”
ИНФОРМАЦИЯ за землищата, местностите и подотдели на територията на ТП ДЛС "Осогово", в които е планирано да се извършва ползване през 2020г.
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2019г.
Декларация
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2018г.
Ежегодни консултации по отношение на ВКС
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Осогово, в които е планирано да се извършва ползване през 2019г.
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО”
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Осогово, в които е планирано да се извършва ползване през 2018г.
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО” и ТП ДГС „КЮСТЕНДИЛ“
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Екологични стойности на територията на ТП ДЛС Осогово и извън нея, който могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности