Територия на добри ловци!

Горска сертификация

РЕЗЮМЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН 2019 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО “ОСОГОВО”
Резюме на доклад с анализ на резултатите от проведения мониторинг на територията на ТП ДЛС „Осогово“ през 2023 година
Информация за планираните дейности на територията на ТП ДЛС “Осогово” през 2024 година.
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС "Осогово", в които е планирано да се извърши ползване през 2024г.
Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДЛС Осогово.
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО”
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Осогово, в които е планирано да се извършва ползване през 2023г.
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2022.
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Осогово, в които е планирано да се извършва ползване през 2022г.
Информация за подотдели землища 2021
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020г.
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО”
ИНФОРМАЦИЯ за землищата, местностите и подотдели на територията на ТП ДЛС "Осогово", в които е планирано да се извършва ползване през 2020г.
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2019г.
Декларация
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2018г.
Ежегодни консултации по отношение на ВКС
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Осогово, в които е планирано да се извършва ползване през 2019г.
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО”
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Осогово, в които е планирано да се извършва ползване през 2018г.
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО” и ТП ДГС „КЮСТЕНДИЛ“
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Екологични стойности на територията на ТП ДЛС Осогово и извън нея, който могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности
Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Осогово
Политика на ТП ДЛС Осогово гр.Кюстендил срещу корупцията и сродни на нея явления
Политика за управление на горите на територията ТП ДЛС Осогово
Декларация
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работници и местните общности в ТП ДЛС Осогово гр.Кюстендил
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси в ТП ДЛС Осогово гр. Кюстендил
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО“ ПРЕЗ 2017г.