Територия на добри ловци!

Горска сертификация

Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Осогово, в които е планирано да се извършва ползване през 2023г.
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2022.
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО”
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО“ ПРЕЗ 2021г.
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Осогово, в които е планирано да се извършва ползване през 2022г.
Информация за подотдели землища 2021
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2020г.
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО”
ИНФОРМАЦИЯ за землищата, местностите и подотдели на територията на ТП ДЛС "Осогово", в които е планирано да се извършва ползване през 2020г.
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2019г.
Декларация
РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2018г.
Ежегодни консултации по отношение на ВКС
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Осогово, в които е планирано да се извършва ползване през 2019г.
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО”
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Осогово, в които е планирано да се извършва ползване през 2018г.
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО” и ТП ДГС „КЮСТЕНДИЛ“
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Екологични стойности на територията на ТП ДЛС Осогово и извън нея, който могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности
Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Осогово
Политика на ТП ДЛС Осогово гр.Кюстендил срещу корупцията и сродни на нея явления
Политика за управление на горите на територията ТП ДЛС Осогово
Декларация
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работници и местните общности в ТП ДЛС Осогово гр.Кюстендил
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси в ТП ДЛС Осогово гр. Кюстендил
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО“ ПРЕЗ 2017г.