Територия на добри ловци!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДЛС Осогово“

Държавно ловно стопанство „Осогово”е образувано през 1996 г.

Намира се в живописната планина Осогово, в подножието на която е разположен град Кюстендил.

Релефът е силно пресечен. С най-голяма надморска височина в Осоговска планина е връх Руен – 2251 м.

Под върха извират най-големите реки в района – Бистрица и Елешница, притоци на река Струма.

Стопанството се намира на 90 км от столицата София.

Общата площ на държавните горски територии е 19 759 ха, като близо 64% от тях са защитени зони по „Натура 2000“.

Лесистостта е 57%. На територията на стопанството преобладават горите от бук и бял бор.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 57 497 куб.м.

В стопанството функционират два горски разсадника – „Долно село“ (46 дка) и „Жиленци“ (30 дка).

В обхвата на ТП „ДЛС Осогово“ се извършва лов на дива свиня, сърна, вълк и лисица.

Срещат се още заек и белка.

Птичето царство е представено от яребица, кеклик, гривяк и пъдпъдък.

Ловното стопанство е предизвикателство за ловците с добра физическа и стрелкова подготовка.

Тук се предлага атрактивен и успешен лов на вълк, дива свиня и сърна чрез издебване и стрелба на разстояния 350–600 м. 

Най-представителните трофеи, оценени със златен медал са от:

Сръндак:

  • 148,80 точки с тегло 475 г;
  • 148,80 точки с тегло 462 г;
  • 147,05 точки с тегло 418 г;
  • 138,50 точки с тегло 446 г;
  • 137,98 точки с тегло 422 г;
  • 137,28 точки с тегло 413 г;
  • 131,35 точки с тегло 417 г.

Вълк – 43 точки.

Дива свиня – 123,20 точки, с дължина на глигите 23,3 см.

В стопанството функционира база за интензивно стопанисване на дивеча.

В района са обособени пет дивечовъдни участъка на обща площ от 9780 ха.

На разположение на ловците и на посетителите на планината е Ловна резиденция „Бор“, предлагаща 9 стаи с общо 18 легла.

Най-добре запазените вековни букови гори в района на стопанството могат да се видят в резервата „Църна река“ и в защитената местност Зеления рид (буферна зона на резервата).

ТП „ДЛС Осогово“ предлага на своите гости отлични условия за отдих и приятни преживявания сред неповторимата природа на Осоговска планина.

Добри възможности има за фотосафари, езда, риболов, както и за ползване на заслони и места за почивка сред природата.

Адрес: гр. Кюстендил 2500

ул. „Спартак” № 52 Б

тел.: 078/ 552 051; 078/ 552 031;

факс: 078/ 552 050

ddsosogovo@abv.bg

https://dls-osogovo.uzdp.bg

Виж още